0800 / 842 3 842, einrichtung@d-rect.de

Prophylaxe

Art.-Nr. 941796

Compact i Classic

Behandlungseinheit, Typ Schwingbügel
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 941797

Compact i Classic

Behandlungseinheit, Typ Schwebetisch
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453236

Primus 1058 Life

Behandlungseinheit, Typ TM (Schwebetisch)
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 940595

Primus 1058 Life

Behandlungseinheit, Typ C (Cart)
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453351

Intego Pro

Behandlungseinheit, Typ TS (Schwebetisch)
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453241

Primus 1058 Life

Behandlungseinheit, Typ S (Schwingbügel)
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453352

Intego Pro

Intego Pro, Behandlungseinheit, Typ CS (Schwingbügel)
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453233

easy KFO

Behandlungseinheit, Typ KFO 2 / easy Prophylaxe
Inhalt: 1 Stück


Behandlungseinheit, Typ Prophylaxeeinheit
Inhalt: 1 Stück


Hersteller & Marken

Aktuelle Angebote